روز پزشک در ايران

02 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پزشکان در ایران از احترام اجتماعی فوق العاده ای برخوردارند. به نظر شما اخلاق پزشکی چه نقشی در ایجاد احترام اجتماعی برای پزشکان ایفا می کند؟