روز پزشک در ایران

01 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از اعضای جامعه پزشکی هستید از شرایط و مشکلات خود بگویید. نقش و جایگاه پزشکان در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟آیا از احترام و اعتماد کافی برخوردارند؟