روز پزشک

31 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش و جایگاه پزشکان در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا از احترام و اعتماد کافی برخوردارند؟