روز ملی حمل و نقل در ایران

26 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در هفته های اخیر قیمت بلیط هواپیما در دهها مسیر داخلی آزاد اعلام شده است. گزارشهایی از آزادسازی قیمت بلیط راه آهن نیز وجود دارد، ولی حرفی از بهبود کیفیت این خدمات مطرح نیست.آیا شما از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکتهای هوایی داخلی راضی هستید؟ ارتباطی میان ارزش بلیط و کیفیت خدمات ارائه شده وجود دارد؟