روز ملی ایمنی در برابر زمین لرزه

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما آمادگی مقابله با حوادث ناشی از زمین لرزه را دارید؟ هیچگاه تمرین کرده اید که در صورت وقوع زمین لرزه چگونه عمل کنید؟ در ساخت خانه یا محل کار شما چقدر موازین ایمنی برای مقابله با زمین لرزه مورد توجه قرار گرفته؟