روز معلم در ایران

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر معلم هستید از وضعیت کاری و شرایط خود بگویید. مهمترین مشکلات شما در حال حاضر چیست؟ آیا امکان فعالیت صنفی و سندیکایی برای شما فراهم است؟