روز مجلس

10 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دهم آذر در ایران روز مجلس نام گذاری شده. پارلمان در دموکراسی ها نقش محوری و اساسی در تعیین خط مشی دولتها و آینده ملت ها دارند. آیا مجلس ایران چنین نقشی را ایفا میکند؟ به نظر شما مجلس شورای اسلامی بازتاب همه نحوه های تفکر و شیوه های زندگی در میان مردم ایران است؟