روز مالیات؛ چرا مالیات می پردازیم؟

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا پرداخت مالیات در نظامهای دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردار است، در حالی که درنظامهای استبدادی و نیمه استبدادی، نه نزد مردم و نه نزد صاحبان قدرت اهمیتی ندارند؟ شما چرا مالیات می پردازید؟ آیا مالیاتی که می پردازید مطابق تعرفه های قانونی است یا کمتر است؟