روز كارمند در ايران

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارمندان دولت – به ویژه معلمان – از نظر مالی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه اند. چگونه می توان به رفع مشکلات کارمندان پرداخت؟ به نظر شما کارمندان تا چه حد در ایجاد راحتی برای شهروندان مفید اند؟