روز کارمند

04 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارمندان به عنوان شاخص های طبقه متوسط در همه کشورها از جایگاه علمی و فرهنگی برخوردار هستند. کارمندان در ایران پس از انقلاب ۵۷ با دشواری های جدی مواجه شدند٬ بویژه از منظر توان اقتصادی. آیا کسی در ایران رغبت به کارمند شدن دارد؟