روز جوانان، مشکلات و مطالبات

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوانان چه انتظاری از مدیریت جامعه دارند؟ انتظارات مدیریت جامعه از جوانان تا چه حد با شرایط امروزی دنیا وفق می دهد؟ انتظار شما از دولت چیست؟