روز جمعیت؛ افزایش جمعیت، مزایا و مخاطرات

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما افزایش جمعیت در ایران باید فرصت تلقی شود یا تهدید؟ آیا منابع زیستی و اقتصادی در ایران تکافوی افزایش جمعیت را می دهد؟