روز جهانی زن

18 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

‫زنان هنوز در جهان برای رسیدن به موقعیت برابر و حذف نابرابری ها مبارزه می کنند. هشتم ماه مارس، روزی است که زنان در سراسر جهان برای رسیدن به حقوق مدنی خود مبارزه را علنی می کنند و از دولت ها خواستار احیا حقوق خود می شوند. به نظر شما آیا قوانین مردسالار می تواند فرصتی برابر برای زنان فراهم کند؟