روز جهانی تسامح و مدارا در جهان

26 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما مدارا و تسامح میان مردم به اندازه کافی وجود دارد؟ تسامح و مدارا در شهرهای بزرگ بیشتر است یا در شهرهای کوچک؟ آیا به نظر شما زندگی در جوامع بزرگتر بر میزان مدارای مذهبی و فرهنگی می افزاید یا نه؟ میزان مدارای شخص شما نسبت به مردمی با فرهنگ متفاوت و مذهب متفاوت و شیوه زندگی متفاوت چیست؟