روز جهانی ریشه کنی فقر

26 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس آخرين آمار میلیونها انسان در سراسر جهان از کمبود مواد غذایی رنج می برند و بسیاری از آنها در فقر مطلق زندگی می کنند. به نظر شما چگونه می توان با فقر مبارزه کرد؟