روز جهانی رقص

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

۲۹ آوریل روز جهانی رقص است. جایگاه رقص در فرهنگ جوامع نشان از جایگاه موازین آزادی در آنها است. شما رابطه رقص و شادی را در فرهنگ خود چگونه ارزیابی می کنید؟