روز جهانی معلولان

14 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یکشنبه ۱۲ آذر، ۳ دسامبر روز جهانی معلولان بود. اگر از جامعه معلولان هستید، از مشکلات خود بگویید. اگر از جامعه معلولان هستید، از مشکلات خود بگویید. آیا در محل سکونت شما خدمات و امکانات مناسب و برابر برای معلولان وجود دارد؟ برای رفع نابرابری‌ ها و مشکلات پیش روی معلولان چه باید کرد؟