روز جهانی مبارزه با کار کودکان

22 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تجربه مواجهه با کودکان کار را داشته‌اید؟ برای حل معضل کار کودکان چه می‌توان کرد؟