روز جهانی مبارزه با فساد اداری

18 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما تا به حال رشوه داده یا گرفته اید؟ تا چه حد برای انجام کارهای اداری خود مجبور به پرداخت رشوه شده اید؟ آیا تا به حال در جریان سوء استفاده مقامهای اداری از امکانات اداری قرار گرفته اید؟ چه کرده اید؟ فکر می کنید چگونه می شود جلوی رشوه و دیگر انواع فسادهای اداری را گرفت؟