روز جهانی خانواده

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امسال بیستمین سال نامگذاری پانزدهم ماه مه برابر با ۲۵ اردیبهشت بعنوان روز جهانی خانواده است. نهادی که به اعتقاد یونسکو ساختار جامعه بر آن بناشده است از این رو، تامین نیازهای مالی و معنوی خانواده به تداوم یک جامعه سالم کمک می کند. اما مشکلات پیش روی یک خانواده در جامعه امروزی چیست؟