روز جهانی کارگر

13 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جهانی کارگر چگونه گذشت؟ نقش اتحادیه های کارگری در تامین و حفظ حقوق کارگران چيست؟ آیا شما در هیچ انجمن صنفی یا اتحادیه حرفه ای عضو بوده اید؟ این نوع انجمن ها چقدر کارایی دارند؟