روز جهانى جوانان

22 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما به عنوان جوان چه انتظاراتی از جامعه دارید؟ چگونه انتظارات جامعه را برآورده می کنید؟ عوامل بیکاری جوانان چیست؟ تاثیر بیکاری بر نسل جوان چیست؟ چگونه می توان جوانان را از فقر نجات داد؟