روز جهانی حقوق بشر و حقوق بشر در ایران

20 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که آزادی اندیشه، آزادی دینی و آزادی بیان باید برای همه شهروندان تضمین شود. تجسس در حوزه خصوصی افراد هم ممنوع است و همه حق دسترسی آزاد و برابر به آموزش همگانی باید داشته باشند. شما به عنوان یک ایرانی اولویت‌های حقوق بشری را در چه مصداق‌هایی می‌دانید؟