روز جهانی حقوق بشر

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما حقوق بشر یعنی چه؟ به نظر شما ارتباط اجرای حقوق بشر و وجود دموکراسی در یک جامعه تا چه حدی لازم و ملزوم اند؟ شهروندی حق است یا تکلیف؟