روز جهانی حقوق بشر

19 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما حقوق بشر یعنی چه؟ به نظر شما ارتباط اجرای حقوق بشر و وجود دموکراسی در یک جامعه تا چه حدی لازم و ملزوم اند؟ شهروندی حق است یا تکلیف؟