روز جهانی هنر

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنر و هنرمند در جوامع توسعه نیافته هنوز به جایگاه خود دست نیافته اند. بخشی از این محرومیت ناشی از محدودیتی است که دولت بر اساس سلیقه و ایدئولوژی اعمال می کنند. اما هنرمندان ایران هر روز راهی تازه برای ابراز خلاقیت خود می یابند. به نظر شما چرا محدودیت به خلاقیت منجر شده است؟