روز جهانی دریای خزر

26 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل جمهوری های جدید، حیات خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان به عدم همکاری میان ۵ کشور ساحلی برای حفظ آن انجامید. در حاليكه ایران بهترین و بیشترین ساحل برای گردشگری و ماهیگیری را دارد، برای حفظ آن تلاش كافى نمی کند؛ به نظر شما برای نجات خزر چه مي توان کرد؟