روز جهانی بهداشت

19 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پنجشنبه روز جهانی بهداشت است. عدم رعایت بهداشت هر سال موجب مرگ بیش از دو میلیون نفر می شود که بیشترین آنها در سالهای آغاز زندگی خود هستند. به نظر شما چگونه می توان بهداشت شخصی و بهداشت عمومی را در جامعه نهادینه کرد؟