روز جهانی آزادی مطبوعات

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. خبرنگاری و گزارشگری نیز از شغل های پر خطر است، با این حال تعداد متقاضیان این حرفه رو به افزایش است. به نظر شما چرا؟