روز جهانی آزادی مطبوعات

16 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش صدای آمريکا به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، ۱۳ اردیبهشت (۳ ماه مه)