روز حمایت از قربانیان شکنجه در جهان

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بر اساس کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل دولت ها باید از اعمال رفتار خشونت آمیز علیه مخالفان خود خودداری کنند. در حالی که به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر هنوز شکنجه در بیش از ۱۴۱ کشور جهان اعمال می شود. چگونه می توان شکنجه را ریشه کن کرد و یا دستکم از دامنه آن کاست؟