روز دانشجو

06 دسامبر 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما مهمترين مطالبات دانشجويان چيست؟ آیا شما در دوران دانشجویی خود فعالیتهای اجتماعی و سیاسی هم داشتید؟ چرا تعداد فعالان اجتماعی در میان دانشجویان دختر متناسب با تعداد آنها در دانشگاههای ایران نیست؟ انتظارات شما از فرزندان دانشجویتان چیست؟