روز بازنشستگان

28 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر شما بازنشسته اید یا در آینده نزدیک بازنشسته می شوید، این برنامه درباره شماست! آیا حقوق بازنشستگی شما کفاف زندگی تان را می دهد؟ آیا از بیمه درمانی برخوردارید؟ برخورد مردم و دولت با شما چگونه است؟ رفتار خانواده، بچه ها، نوه ها ودیگر اعضای خانواده چطور؟