روز اختراع تلویزیون

28 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلویزیون یکی از مهم ترین اختراعات قرن بیستم است، وسیله ای که هم سرگرم می کند و هم خبر رسانی و هم تبلیغ؛ هم از آن برای خنداندن استفاده می شود و هم برای ارعاب. تلویزیون در ایران چه کارکردی دارد؟ و شما چه انتظاری دارید که برآورده نشده است؟