روی خط - یارانه و نقش آن در اقتصاد خانواده

11 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا افزایش مبلغ یارانه به ۷۲ هزار تومان تاثیری در اقتصاد خانواده شما خواهد داشت؟