روی خط - وضعیت وخیم پناهجویان ایرانی

11 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر شما هم در زمره پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگر هستید از وضعیت خود برایمان بگویید.