روی خط - وضعیت پناهندگان ایرانی در کمپ های کشورهای خارجی

18 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایا شخصا تجربه ای از کمپ های پناهندگی در کشورهای خارجی داشته اید؟ پناهجویان ایرانی برای خروج از این وضعیت بحرانی چه باید بکنند؟