روی خط - وضعیت خدمات پزشکی در ایران

30 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در زمینه خدمات رسانی و کیفیت خدمات بهداشتی در بیمارستانها و مراکز درمانی وضعیت کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ ایا خود شما تجربه ای در این مورد دارید؟