روی خط - وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران

25 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر بازنشسته یا مستمری بگیر هستید از وضعیت اقتصادی خود بگویید؟ چرا نهادهای متولی توجهی به وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران نمی کنند؟