روی خط - تداوم بی توجهی قضایی به مالباختگان موسسات مالی

15 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما یا اطرافیان تان تجربه ای از مالباختگی در موسسات مالی داشته اید؟ چرا مردم زیادن دیده حمایت قضایی نمیشوند؟