روی خط - تداوم بحران مسکن در ایران

16 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تجربه شما از قیمت خرید و فروش مسکن یا اجاره بهای آن چیست؟ آیا رشد قیمت ها در حوزه مسکن با افزایش درآمدهای عموم مردم همخوانی دارد؟