روی خط - سیل ویرانگر در ایران

16 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات مسئول در ایران باید در آینده چه راهکارهایی را برای غافلگیر نشدن در حوادثی همچون سیل در نظر بگیرند؟ مهمترین نقطه ضعف نهادهای مسئول در برخورد با سیل اخیر ایران چه بود؟