روی خط - ماهیت اعتراضات سراسری اخیر

13 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا مردم معترض خواهان رهبرانی از جریان اصلاحات برای پیشبرد خواسته هایشان هستند یا از کلیت نظام گذر کرده اند؟