روی خط - کولبران کردستان و مخاطرات شان

14 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما تیراندازی به کولبران را حرکتی صحیح و در چهارچوب قانون می دانید؟ برای افرادی که به کولبری مشغول اند چه راهکاری دارید تا بتوانند امرار معاش کنند؟