روی خط - کاهش ازدواج در ایران

15 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

از نظر شما دلایل کاهش ازدواج در ایران چیست؟ آیا با نمونه‌هایی از ازدواج غیررسمی مانند ازدواج سفید مواجه شده‌اید؟