روی خط - حذف زبان انگلیسی از مدارس ایران

25 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در زمانی که همه کشورها برای قرار گرفتن در موج پیشرفت و جهانی شدن بیش از پیش بر اهمیت آموزش زبان انگلیسی تاکید میکنند چرا مقامات جمهوری اسلامی خواهان حذف یا محدود کردن آن هستند؟