روی خط - حذف کنکور سراسری در ایران

20 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا کنکور سراسری را مفید می‌دانید یا مضر؟ به نظر شما این بار وعده حذف کنکور محقق خواهد شد؟