روی خط - گرانی احتمالی بنزین

25 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش احتمالی قیمت بنزین چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ خود شما در صورت افزایش ناگهانی بنزین با چه مشکلاتی مواجه میشوید؟