روی خط - عدم پاسخگویی مقامات

16 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

چرا مسئولان جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته اغلب از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده اند؟ آیا شما موردی را به خاطر دارید که به خاطر آن مقامی استعفا کرده و حکومت به خطایش اعتراف کرده باشد؟