روی خط - دخل و خرج کارگران

25 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر کارگر هستید از وضعیت دخل و خرج و شرایط کاری بگویید. حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟