روی خط - آیین نامه جدید انضباطی دانشگاهها

26 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا فعالیت یک دانشجو در فضای مجازی ارتباطی با درس و محیط آموزشی او دارد؟ آیا ورود متولیان دانشگاهها به رصد فعالیت های دانشجویان در فضای مجازی نقض حریم خصوصی آنها محسوب نمیشود؟